Follow us 登录 注册
0 (855) 233-5385 周一~周五, 8:00 - 20:00
cn@yunshipei.com 随时欢迎您的来信!
天使大厦, 海淀区海淀大街27

《牛熊证备忘》即将上市牛熊证一览表-女俘虏

《牛熊证备忘》即将上市牛熊证一览表

66892 美团高盛零乙熊B 熊 60 0.250 107.88 104.88

66594 港交法兴零十牛L 牛 50 0.250 218.00 220.00

66235 腾讯瑞银零乙牛A 牛 40 0.250 375.20 378.00

65407 领展海通零乙牛A 牛 40 0.250 59.50 60.50

65984 恒指法兴二乙牛X 牛 250 0.250 23008 23108

65933 腾讯法兴一二熊F 熊 80 0.250 389.00 386.20

65887 腾讯法兴零十牛V 牛 80 0.250 364.20 367.00

65737 恒指高盛二乙牛H 牛 160 0.250 23328 23428

66505 恒指瑞信零甲熊S 熊 200 0.250 23350 23250

66630 银河法兴零甲熊B 熊 100 0.250 44.00 43.20

66224 银河瑞银零甲牛A 牛 100 0.250 34.20 35.00

65992 美团法兴零乙牛N 牛 100 0.250 90.60 93.60

66538 美团瑞通零乙牛P 牛 60 0.250 92.40 95.40

65872 恒指高盛二乙牛V 牛 160 0.250 23068 23168

65575 恒指瑞银零十熊U 熊 200 0.250 23788 23688

65951 恒指法兴零甲熊M 熊 250 0.250 24228 24128

65537 美团瑞通零乙熊P 熊 60 0.250 97.80 94.80

66445 恒指瑞信二九牛U 牛 200 0.250 22850 23150

《牛熊证备忘》即将上市牛熊证一览表

65941 恒指法兴零十熊A 熊 250 0.250 23748 23648

66642 汇丰法兴一四牛B 牛 100 0.250 33.00 34.00

66482 恒指瑞信二十牛J 牛 200 0.250 22488 22588

66197 恒指瑞银三一牛J 牛 200 0.250 23388 23488

66429 汇丰瑞银零乙熊D 熊 100 0.250 46.00 45.00

66548 石药瑞通零乙熊A 熊 40 0.260 17.70 17.00

66497 美团瑞信零十熊C 熊 60 0.250 101.88 98.88

65989 恒指法兴三一牛Y 牛 250 0.250 23503 23603

66423 恒指瑞银零甲熊N 熊 200 0.250 24938 24838

65328 海油中银零乙牛A 牛 40 0.250 5.90 6.10

65678 恒指瑞银零甲熊E 熊 200 0.250 24950 24850

66165 恒指瑞银三一牛I 牛 200 0.250 23503 23603

65382 恒指中银零十熊U 熊 200 0.250 25038 24888

66601 恒指法兴三二牛S 牛 250 0.250 23328 23428

65894 腾讯法兴零甲熊T 熊 80 0.250 379.60 376.80

66208 汇丰瑞银一三牛B 牛 100 0.250 39.00 40.00

65657 恒指瑞银零甲熊J 熊 200 0.250 24122 24022

65788 腾讯高盛零乙牛H 牛 80 0.250 353.68 356.18

66109 恒指中银二乙牛F 牛 150 0.250 22200 22300

65380 恒指中银零十熊T 熊 150 0.250 24600 24500

65547 恒指海通一一熊D 熊 150 0.250 23400 23300

65952 恒指法兴零甲熊Q 熊 250 0.250 24488 24388

66673 腾讯法兴零八牛G 牛 80 0.250 374.20 377.00

65864 恒指高盛一一熊Q 熊 160 0.250 24488 24388

66786 恒指高盛三四牛A 牛 160 0.250 23268 23368

65963 恒指法兴二甲牛K 牛 250 0.250 22648 22748

65458 恒指瑞信零十熊G 熊 200 0.250 23700 23600

65488 恒指瑞信二九牛S 牛 200 0.250 23088 23188

66419 恒指瑞银零甲熊M 熊 200 0.250 24488 24388

66681 恒指法兴三一牛Z 牛 250 0.250 22908 23008

65874 恒指高盛二乙牛Z 牛 160 0.250 23218 23318

66111 恒指海通三一牛O 牛 150 0.250 23400 23500

66784 阿里法兴零乙熊P 熊 80 0.250 187.00 185.00

66346 恒指瑞银零九熊R 熊 200 0.250 23206 23106

65596 友邦瑞银零乙牛E 牛 100 0.250 66.40 67.00

66126 腾讯海通零九牛X 牛 40 0.250 373.40 376.40

65434 恒指瑞信零甲熊H 熊 200 0.250 23296 23196

65852 恒指高盛一一熊O 熊 160 0.250 24188 24088

65876 恒指高盛二乙牛B 牛 160 0.250 23468 23568

66655 汇丰法兴一六牛A 牛 100 0.250 28.00 29.00

65699 美团瑞银零乙牛S 牛 50 0.250 90.00 93.00

原标题:《牛熊证备忘》即将上市牛熊证一览表

65358 恒指中银二乙牛C 牛 150 0.250 22500 22600

66788 恒指高盛三四牛B 牛 160 0.250 23418 23518

66284 建行瑞银零乙熊B 熊 100 0.250 7.00 6.90

65471 恒指瑞信零甲熊R 熊 200 0.250 24078 23978

65967 恒指法兴二甲牛Y 牛 250 0.250 23268 23368

65676 恒指瑞银零甲熊K 熊 400 0.250 24677 24577

65685 腾讯瑞银零乙牛Z 牛 40 0.250 377.20 380.00

66305 恒指瑞银二十牛B 牛 200 0.250 21888 21988

66782 阿里法兴零十牛L 牛 80 0.250 181.90 183.90

65571 恒指瑞银零十熊T 熊 200 0.250 23625 23525

65617 恒指瑞银三一牛Y 牛 200 0.250 23300 23400

66498 恒指瑞信零十熊H 熊 200 0.250 23186 23086

66487 汇丰瑞信零乙牛G 牛 70 0.250 29.00 30.00

66861 恒指高盛一一熊V 熊 160 0.250 23938 23838

66388 恒指瑞银零九熊W 熊 200 0.250 23750 23650

66641 汇丰法兴零九熊D 熊 100 0.250 47.00 46.00

66330 恒指瑞银三一牛G 牛 200 0.250 21488 21588

4月8日上市66013 恒指摩利二十牛X 牛 150 0.250 23200 23300

65394 恒指海通零甲熊O 熊 150 0.250 23850 23750

66030 恒指中银二乙牛D 牛 150 0.250 23285 23385

66696 恒指法兴零十熊I 熊 250 0.250 23568 23468

66275 美团瑞银零乙牛T 牛 50 0.250 81.00 84.00

66747 恒指法兴零十熊J 熊 250 0.250 23808 23708

66895 汇丰高盛零乙牛D 牛 60 0.250 37.18 38.18

65793 美团高盛零乙牛B 牛 60 0.250 85.08 88.08

65714 港交瑞银零乙熊C 熊 50 0.250 242.00 240.00

66114 恒指海通三三牛A 牛 150 0.250 22350 22450

66239 腾讯瑞银零乙牛B 牛 40 0.250 369.20 372.00

66527 汇丰瑞通零乙牛F 牛 40 0.250 35.10 36.10

65886 美团法兴零九熊F 熊 100 0.250 94.80 91.80

65579 腾讯瑞银零乙熊Y 熊 40 0.250 379.80 377.00

65386 恒指海通三一牛N 牛 150 0.250 23150 23250

------------------------------------------

66279 美团瑞银零乙熊J 熊 50 0.250 105.00 102.00

66510 恒指瑞信零十熊J 熊 200 0.250 23838 23738

65318 阿里中银零九牛R 牛 60 0.250 180.88 182.88

66509 恒指瑞信零乙熊B 熊 200 0.250 23750 23450

65515 石药瑞信一一牛A 牛 100 0.250 13.48 14.18

66228 港交瑞银零乙牛M 牛 200 0.250 213.00 215.00

66623 恒指法兴三二牛T 牛 250 0.250 23468 23568

65459 友邦瑞信零十牛D 牛 70 0.250 67.28 67.88

66350 恒指瑞银零九熊U 熊 200 0.250 23400 23300

65942 恒指法兴零十熊G 熊 250 0.250 24048 23948

66280 建行瑞银零乙牛C 牛 100 0.250 5.30 5.40

66518 汇丰瑞通零乙牛E 牛 40 0.250 41.10 42.10

65879 友邦法兴零八熊B 熊 60 0.250 73.60 73.00

65564 恒指瑞银零十熊S 熊 200 0.250 23488 23388

66333 恒指瑞银三一牛K 牛 400 0.250 20938 21038

65339 融创中银零乙牛A 牛 40 0.250 29.30 30.80

66549 汇丰瑞通零乙熊F 熊 40 0.250 44.80 43.80

65357 恒指中银二乙牛B 牛 150 0.250 23327 23427

65686 阿里瑞银零乙牛Q 牛 80 0.250 181.00 183.00

65384 美团中银零乙熊G 熊 40 0.250 101.88 98.88

66440 恒指瑞信二十牛H 牛 200 0.250 23288 23588

65928 吉利法兴零甲熊B 熊 40 0.250 13.18 12.68

65732 恒指高盛一一熊L 熊 160 0.250 23538 23438

65477 恒指瑞信二九牛Q 牛 200 0.250 23503 23603

66416 恒指瑞银零十熊W 熊 200 0.250 24038 23938

66666 腾讯法兴零七牛T 牛 80 0.250 366.20 369.00

66089 恒指中银零十熊V 熊 150 0.250 23186 23086

66884 恒指高盛三四牛G 牛 160 0.250 22518 22618

66243 小米瑞银零乙熊E 熊 60 0.250 11.40 11.00

66624 建行法兴零乙熊A 熊 100 0.250 6.60 6.50

66674 腾讯法兴零九牛X 牛 80 0.250 359.20 362.00

66251 阿里瑞银零乙牛R 牛 80 0.250 170.00 172.00

66843 恒指高盛一一熊U 熊 160 0.250 23780 23680

65322 吉利中银零乙牛A 牛 40 0.250 9.78 10.38

66102 恒指中银零十熊W 熊 150 0.250 23400 23250

65599 友邦瑞银零乙熊D 熊 100 0.250 72.60 72.00

66891 恒指高盛三四牛H 牛 160 0.250 22668 22768

65868 恒指高盛二乙牛R 牛 160 0.250 22718 22818

65598 友邦瑞银零乙牛F 牛 100 0.250 60.40 61.00

66028 恒指摩利二甲牛B 牛 150 0.250 23400 23500

65893 腾讯法兴零十牛W 牛 80 0.250 371.20 374.00

------------------------------------------

66915 汇丰高盛零乙牛E 牛 60 0.250 33.18 34.18

65725 舜光瑞银零乙熊B 熊 30 0.350 139.00 135.00

66540 友邦瑞通零乙熊C 熊 40 0.250 72.50 71.90

65885 阿里法兴零甲熊N 熊 80 0.250 184.00 182.00

65400 腾讯海通零九熊R 熊 40 0.250 387.20 384.20

65462 平安瑞信零七熊F 熊 80 0.250 79.48 78.88

65314 阿里中银零九牛Q 牛 60 0.250 176.88 178.88

66638 汇丰法兴零九熊C 熊 100 0.250 44.00 43.00

66301 恒指瑞银三一牛P 牛 200 0.250 22218 22318

65299 美团中银零乙牛K 牛 40 0.250 85.88 88.88

65586 腾讯瑞银零乙熊Z 熊 200 0.250 402.80 400.00

66757 恒指法兴二乙牛Y 牛 250 0.250 22228 22328

65843 恒指高盛一一熊M 熊 160 0.250 23888 23788

66425 腾讯瑞银零乙熊C 熊 40 0.250 382.80 380.00

66295 恒指瑞银二甲牛N 牛 200 0.250 22688 22788

65621 恒指瑞银三一牛Z 牛 200 0.250 23150 23250

66661 工行法兴一八牛A 牛 100 0.250 4.05 4.15

65577 恒指瑞银零七熊T 熊 200 0.250 23928 23828

66803 恒指高盛一一熊R 熊 160 0.250 23186 23086

65706 海油瑞银零乙牛E 牛 40 0.250 6.80 7.30

65920 恒指法兴零九熊F 熊 250 0.250 23488 23388

66086 恒指摩利零八熊N 熊 150 0.250 23186 23086

* 进一步发行

65558 恒指瑞银零十熊R 熊 200 0.250 23300 23200

66006 小米法兴零十牛D 牛 60 0.250 10.02 10.42

66573 恒指法巴零乙熊N 熊 250 0.250 23300 23200

66377 恒指瑞银零九熊V 熊 200 0.250 23600 23500

66596 美团法兴零乙熊C 熊 100 0.250 97.50 94.50

65846 恒指高盛一一熊N 熊 160 0.250 24038 23938

65512 领展瑞信零乙牛D 牛 50 0.250 60.80 61.80

65593 美团瑞银零乙熊I 熊 50 0.250 97.00 94.00

65742 阿里高盛零九牛H 牛 60 0.250 180.18 182.18

65728 中移瑞银零乙牛E 牛 80 0.250 52.00 53.00

66695 恒指法兴零十熊H 熊 250 0.250 23368 23268

66299 恒指瑞银二十牛S 牛 200 0.250 22438 22538

66291 恒指瑞银二甲牛H 牛 200 0.250 23100 23200

65655 恒指瑞银三一牛H 牛 400 0.250 22988 23088

66142 恒指海通一一熊E 熊 150 0.250 23600 23500

65373 恒指中银零十熊S 熊 150 0.250 24200 24100

66214 汇丰瑞银一三牛C 牛 100 0.250 34.00 35.00

65590 阿里瑞银一一熊A 熊 400 0.250 190.00 188.00

66201 恒指瑞银三一牛L 牛 200 0.250 23250 23350

66446 恒指瑞信二乙牛O 牛 300 0.250 22850 23000

66293 恒指瑞银二甲牛K 牛 200 0.250 22900 23000

4月7日上市65284 恒指摩利零七熊H 熊 150 0.250 23276 23176

66493 汇丰瑞信零九熊D 熊 70 0.250 43.88 42.88

66567 恒指法巴零乙熊M 熊 250 0.250 23500 23400

65292 友邦中银零九熊C 熊 60 0.250 77.48 76.88

65798 港交高盛零乙牛E 牛 80 0.250 208.18 210.18

65288 腾讯中银零十熊I 熊 40 0.250 387.80 385.00

66807 恒指高盛一一熊S 熊 160 0.250 23438 23338

(百万份) (元) (元) (元)

66072 汇丰中银零甲熊A 熊 70 0.250 44.80 43.80

65478 恒指瑞信二九牛R 牛 200 0.250 23300 23400

65854 恒指高盛一一熊P 熊 160 0.250 24338 24238

66444 恒指瑞信二九牛T 牛 200 0.250 23200 23300

----------牛熊证代号简称种类发行量发行价行使价收回价

65711 港交瑞银零乙牛K 牛 50 0.250 228.00 230.00

65730 恒指高盛一一熊K 熊 160 0.250 23338 23238

66052 汇丰中银零甲牛C 牛 70 0.250 32.80 33.80

65449 恒指瑞信零十熊E 熊 200 0.250 23500 23400

66041 恒指中银二乙牛E 牛 150 0.250 22850 23150

65712 港交瑞银零乙牛L 牛 50 0.250 218.00 220.00

66585 中移法兴零甲牛D 牛 100 0.250 52.10 53.10

即将上市牛熊证一览表

66629 招行法兴零乙牛D 牛 100 0.250 25.10 25.50

66265 海油瑞银零乙牛F 牛 40 0.250 6.30 6.80

65521 阿里瑞通零乙牛B 牛 40 0.250 176.90 178.90

65789 腾讯高盛一九熊A 熊 80 0.250 392.50 390.00

66829 恒指高盛一一熊T 熊 160 0.250 23588 23488

65900 恒指法兴零九熊B 熊 250 0.250 23298 23198

65319 新地中银零乙牛A 牛 40 0.250 90.30 90.80

66042 汇丰中银零甲牛B 牛 70 0.250 35.80 36.80

65819 恒指高盛一二熊A 熊 160 0.250 23738 23638

65545 美团瑞通零乙牛M 牛 60 0.250 89.10 92.10

66115 恒指海通三一牛P 牛 150 0.250 22900 23000

66656 汇丰法兴一六牛B 牛 100 0.250 31.00 32.00

65602 恒指瑞银三一牛X 牛 200 0.250 23480 23580

66483 汇丰瑞信零十牛A 牛 70 0.250 34.88 35.88

65391 恒指海通三二牛Q 牛 150 0.250 23250 23550

66863 恒指高盛三四牛F 牛 160 0.250 22368 22468

66686 恒指法兴零九熊G 熊 250 0.250 23186 23086

66430 恒指海通零乙熊D 熊 150 0.250 23200 23100

66794 恒指高盛三四牛D 牛 160 0.250 22968 23068

65355 恒指中银二乙牛A 牛 150 0.250 22950 23250

66793 恒指高盛三四牛C 牛 160 0.250 22818 22918

65666 恒指瑞银零七熊V 熊 200 0.250 24388 24288

66683 恒指法兴三一牛A 牛 250 0.250 23108 23208

66075 恒指摩利二八牛K 牛 150 0.250 22900 23000

66677 恒指法兴二甲牛I 牛 250 0.250 22588 22688

66798 恒指高盛三四牛E 牛 160 0.250 23118 23218

Comments (2)

 • Brad Bukovsky

  原标题:《牛熊证备忘》即将上市牛熊证一览表关于《关于嘉兴市住房和城乡建设局浙江省生态环境保护督察反馈意见(问题编号十七)整改工作完成情况公示》的通告

  回复
  • Brad Bukovsky

   原标题:《牛熊证备忘》即将上市牛熊证一览表调减低效作物 壮大优势产业

   回复
 • Brad Bukovsky

Leave Comment

Contact Us

Feel free to call us on
0 (855) 233-5385
Monday - Friday, 8am - 7pm

Our Email

Drop us a line anytime at
info@financed.com,
and we’ll get back soon.

Our Address

Come visit us at
Stock Building, New York,
NY 93459

曹魏皇帝|渡劫失败|世界上最深的洼地|历史故事|越战女兵|世界上最贵的车多少钱|库鲁伯亚拉洞穴|我国最早的字典|越南乳瓜|清朝第一位皇帝